Arkiv

Kategorier

Meta

Sedix® läkemedel använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär

Sedix® läkemedel använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär

Sedix® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Läkemedlet är använt vid mild oro och kan användas vid tillfälliga insomningsbesvär.

 • Vid oro
 • Vid insomningsbesvär
 • Inget beroende rapporterat

Läkemedel: läs bipacksedel före användning

Här kan du köpa Sedix

Sedix kan beställas direkt från apotek genom att klicka på beställ eller valfri apotekslogga

Övriga återförsäljare:

Beskrivning

1 av 3 har sömnproblem 

Var tredje person i vårt land tampas med sömnsvårigheter varje vecka. Det är i synnerhet insomningsproblemen som ökar. Många vrider och vänder sig i sängen till långt in på natten utan att kunna somna. Detta kan ha flera orsaker, men en vanlig orsak är nervös anspänning och oro. Oron för att tvingas möta ytterligare en dag utan att vara utvilad gör att problemet förstärks och håller i sig. Det ger en ond cirkel som kan upplevas som hopplös och frustrerande, men det finns behandling. Sedix är ett läkemedel använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Klar i huvudet dagen efter

Det är inte rapporterat att Sedix gör dig slö eller tung i huvudet, varken när du ska somna eller dagen efter. Det är viktigt för oss att kunna fungera på arbetet, i skolan eller under andra dagliga göromål.

Både på dagen och natten

När man inte får sova för att det är svårt att komma till ro eller när tankarna mal i huvudet kan Sedix ge lindring. Detta läkemedel är använt vid oro även på dagtid om man är orolig eller lättirriterad. Läkemedlet kan bidra till att finna ro, oavsett tid på dygnet.

Inget beroende rapporterat

Inga oönskade effekter förväntas i samband med att behandlingen avslutas.

Registrerat hos Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har till uppgift att säkerställa att alla läkemedel som används i Sverige håller god kvalitet, är säkra att använda och har önskad effekt. Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel och säljs receptfritt i Sverige.

Innehåll och dosering

Sedix innehåller torkat extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L.).

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år:

Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabletter morgon och kväll.

Dosen kan ökas enligt läkarens anvisningar (dock högst 8 tabletter om dagen).

Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.

Svälj tabletterna med ett stort glas vatten.

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Vuxna och barn över 12 år: Lindriga symtom på nervös anspänning: 1-2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1-2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida, ammande. eller vid samtida användning av syntetiskt lugnande läkemedel. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga.

Läs bipacksedeln före användning

Innehåll

Innehåll och dosering

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är torrt extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L). Varje tablett innehåller 200 mg torrt extrakt av passionsblomma, motsvarande 700 mg – 1 000 mg torkad ört av passionsblomma.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydrogenerad bomullsfröolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, trikalciumfosfat

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172). Hjälpämne: maltodextrin

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år är:

Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Dosen kan höjas enligt ordination från läkare (högst 8 tabletter per dygn).

Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.

Tabletten ska sväljas med ett stort glas vatten vätska.

Konsultera en läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors regelbunden användning. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning.

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren

Sedix, dragerade tabletter 

Extrakt av passionsblomma

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

I denna bipacksedel finns information om följande:

 1. Vad Sedix är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Sedix
 3. Hur du tar Sedix
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Sedix ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sedix är och vad det används för

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du tar Sedix

Ta inte Sedix:

 • om du är allergisk mot passionsblomma eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Sedix till barn under 12 år.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Sedix

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare.

Graviditet och amning

På grund av otillräcklig erfarenhet, bör Sedix inte användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan försämra förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

3. Hur du tar Sedix

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år är:

 • Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Dosen kan höjas enligt din läkares ordination (högst 8 tabletter per dag).
 • Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.

Svälj tabletten med ett stort glas vatten.

Om dina symptom förvärras eller inte förbättras efter 2 veckor bör du kontakta läkare.

Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning.

Om du har tagit för stor mängd av Sedix

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Inget fall av överdosering har rapporterats.

Om du har glömt att ta Sedix

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Sedix

Inga oönskade effekter förväntas i samband med att behandlingen avslutas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar 

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Inga biverkningar har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Sedix ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är extrakt av passionsblomma, (Passiflora incarnata L.), ört.1 tablett innehåller 200 mg torrt extrakt av Passiflora incarnata L. (passionsblomma), motsvarande 700 mg – 1000 mg torkad ört av passionsblomma. Extraktionsmedel: Etanol 60% v/v.
 • Övriga innehållsämnen är: hydrogenerad bomullsfröolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, trikalciumfosfat. Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172). Hjälpämne i extraktet är maltodextrin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sedix är rosa, avlånga, bikonvexa dragerade tabletter.

Sedix finns i förpackningar om 28, 42 eller 98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

Lokal företrädare:

Sana Pharma Medical AS, Enebakkveien 117A, 0680 Oslo, Norge

Detta läkemedel är registrerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien, Luxemburg: Sedistress 200

Spanien, Grekland, Cypern : Sedistress

Frankrike: Anxemil

Nederländerna: Sofytol

Finland, Norge, Sverige: Sedix

Denna bipacksedel ändrades senast 2016-11-21

Publicerad maj 20, 2020
Senast uppdaterad november 6, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal