Arkiv

Kategorier

Meta

Lunixen® receptfritt läkemedel använt vid sömnrubbningar

Lunixen® receptfritt läkemedel använt vid sömnrubbningar

Lunixen är ett receptfritt läkemedel som förbättrar sömnkvalitet och sömnlängd. Lunixen har klinisk dokumenterad effekt på sömnproblem så som orolig sömn och nattliga uppvaknanden. Tas dagligen för optimal effekt. Det finns inget beroende rapporterat eller antydan till att läkemedlet ska vara avtrubbande eller ge besvär dagen efter. För vuxna och barn över 12 år.

 • Vid sömnrubbningar
 • Motverkar sömnavbrott
 • Inget beroende raporterat

Läkemedel: läs bipacksedel före användning.

Övriga återförsäljare:

Sömnproblem – fakta och behandling

Vad är insomni?

Insomni är den vanligaste sömnstörningen. Med insomni menas en upplevd otillräcklig nattsömn, vilket medför en nedsättning av individens välbefinnande och funktionsförmåga. Dagtidssymtom kan inkludera trötthet, brist på energi, irritabilitet och/eller nedsatt koncentrations- och minnesförmåga. Insomni påverkar både sömnlängd samt sömnkvalitet och karakteriseras genom:

 • Förlängd insomningstid
 • Avbruten sömn
 • För tidigt uppvaknande på morgonen¹

Lunixen har klinisk dokumenterad effekt på både sömnlängd och sömnkvalitet, och kan därmed hjälpa mot alla de sömnproblem som listas ovanför.   

Behandling med Lunixen

Lunixen är ett receptfritt, växtbaserat läkemedel med kliniskt dokumenterad effekt mot sömnproblem. Det verksamma ämnet i läkemedlet har visat sig förbättra både sömnkvalitet och sömnlängden. På de sättet blir det lättare att sova gott genom hela natten. Lunixen motverkar nattliga uppvaknande och att man vaknar för tidigt på morgonen. Används dagligen för optimal effekt.  Det finns inget beroende rapporterat eller antydan till att läkemedlet ska vara avtrubbande eller ge besvär dagen efter. För vuxna och barn över 12 år. 

Inget beroende rapporterat

Sömnproblem är bland de 5 vanligaste anledningarna till läkarbesök i Sverige, och patienter får ofta receptbelagd behandling för sina besvär. I många fall skulle dock ett receptfritt läkemedel till exempel Lunixen vara tillräckligt. Det finns inget beroende rapporterat vid användning av läkemedlet.

Godkänt av läkemedelsverket

Läkemedelsverket granskar ansökningar och godkänner läkemedel om de uppfyller alla krav som ställs på ett läkemedel i Sverige. Ett grundläggande krav på ett läkemedel är att nyttan med användningen överväger eventuella risker. Det ska finnas en tydlig nytta, till exempel att bota eller förebygga en sjukdom. Lunixen är godkänt av läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Lunixen finns enbart att köpa på apotek. 

Senast uppdaterad: 2020-06-05  

Innehåll

Innehåll och dosering

Den aktiva substansen är torrt extrakt av rot från vänderot (Valeriana officinalis L.). 1 tablett innehåller 500 mg torrt extrakt av rot från vänderot (mostvarande 2 g – 3 g vänderot).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin (E132), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

Rekommenderad dos för vuxna, äldre och ungdomar över 12 år är:

Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.

Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen.

Maximal daglig dos är 4 tabletter per dygn.

Tabletten ska sväljas med lite vätska. Tugga inte.

Detta läkemedel bör tas regelbundet i 2-4 veckor för att uppnå bästa effekt. Konsultera en läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors regelbunden användning.

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Lunixen, filmdragerade tabletter

extrakt av rot från vänderot

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

 1. Vad Lunixen är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Lunixen
 3. Hur du tar Lunixen
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Lunixen ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
 1. Vad Lunixen är och vad det används för

Lunixen är ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.

Du bör tala med en läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 1. Vad du behöver veta innan du tar Lunixen

Ta inte Lunixen:

 • om du är allergisk mot vänderot eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Barn

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Lunixen

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Tala med din läkare innan du tar Lunixen om du tar några syntetiska lugnande läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

I brist på tillräcklig erfarenhet rekommenderas inte Lunixen under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan försämra förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

 1. Hur du tar Lunixen

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna, äldre och ungdomar över 12 år är:

Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen.

Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.

Maximal daglig dos är 4 tabletter per dygn.

Tabletten ska sväljas med lite vätska. Tugga inte.

Detta läkemedel bör tas regelbundet i 2-4 veckor för att uppnå bästa effekt. Konsultera en läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors regelbunden användning.

Om du har tagit för stor mängd av Lunixen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering av detta läkemedel kan orsaka symtom som trötthet, magkramper, tryck över bröstet, yrsel, handskakningar och vidgade pupiller. Tala med din läkare om dessa symtom uppstår.

Om du har glömt att ta Lunixen

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Lunixen

Du kan när som helst sluta ta detta läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 1. Eventuella biverkningar 

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Preparat som innehåller vänderot kan orsaka mag-och tarmbesvär som exempelvis illamående eller magkramper. Förekommer hos ett okänt antal användare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

 1. Hur Lunixen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 1. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är torrt extrakt av rot från vänderot (Valeriana officinalis L.). 1 tablett innehåller 500 mg torrt extrakt av rot från vänderot (mostvarande 2 g – 3 g vänderot).

Extraktionsmedel: Etanol 60% (v/v).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin (E132), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lunixen filmdragerade tabletter är ljusblå och avlånga.

Lunixen finns tillgängliga i förpackningar om 28, 56 eller 100×1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

Lokal företrädare:

Sana Pharma Medical AS, Enebakkveien 117A, 0680 Oslo, Norge

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien, Cypern, Luxemburg: Sedistress Sleep

Finland, Norge, Sverige: Lunixen

Denna bipacksedel godkändes senast den 2019-06-27

Publicerad april 16, 2019
Senast uppdaterad november 6, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal