Arkiv

Kategorier

Meta

Vanliga frågor och svar om Sedix®

Vanliga frågor och svar om Sedix

Hösten 2016 lanserades ett nytt växtbaserat läkemedel i Sverige, Sedix. Sedix är använt vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär. Har du frågor kring Sedix ? Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring produkten på denna sida.

Var kan jag köpa Sedix?

Du kan köpa Sedix på alla apotek. Om ditt lokala apotek inte har Sedix inne kan du be dem beställa det. Det finns också ett antal apotek i Sverige som har rätt att sälja läkemedel via internet. Notera dock att priset kan variera både på fysiskt apotek och internetapotek.

Hur mycket kostar Sedix?

Det är fri prissättning på receptfria läkemedel och därmed upp till varje apotek att sätta pris, därför varierar priset mellan 159 kr till 179 kr. 

Vad innehåller Sedix?

Den aktiva substansen är extrakt av passionsblomma, (Passiflora incarnata L.) Varje tablett innehåller 200 mg torrt extrakt. Övriga innehållsämnen är:

  • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydrogenerad bomullsfröolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, trikalciumfosfat.
  • Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172).
  • Hjälpämne i extraktet är maltodextrin.

Hur ser Sedix ut och hur många tabletter är det i en förpackning?

Sedix är rosa, avlånga, bikonvexa dragerade tabletter. Sedix finns i förpackningar om 28 tabletter, i ett blisterark.

Innehåller Sedix Gulten, laktos eller socker?

Nej, Sedix innehåller varken gluten, laktos eller socker.

Innehåller Sedix Etanol?

För att extrahera (utvinna) det verksamma ämnet ur passionsblomma används etanol (alkohol). Det är mycket vanligt att använda alkohol i samband med framställning av växtbaserade läkemedel. Alkoholen försvinner under torkningsprocessen av passionsblomman. Slutprodukten Sedix innehåller inte etanol (alkohol).

Blir jag trött av Sedix?

Sedix är använt vid lindriga symtom på oro och irritabilitet. Sedix gör dig inte tröttare men eftersom Sedix kan påverka oro, kan det bli lättare att somna

Har Sedix dokumenterad effekt?

Det verksamma ämnet i Sedix (Passiflora incarnata L) har blivit utvärderat av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och är registrerat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. För att ett traditionellt växtbaserat läkemedel ska bli registrerat krävs dokumentation på att det verksamma ämnet har använts i minst 30 år över hela världen och minst 15 år i Europa. Dessutom ställs samma krav på farmaceutisk kvalitet som med andra läkemedel, och de ska vara säkra att använda.1

Kommer jag bli slö eller dåsig när jag använder Sedix under dagtid?

Sedix är avsett att användas när som helst på dygnet.  

Sedix är inte rapporterat att ha avtrubbande effekt, och kan alltså användas även under dagtid. Det är heller inte rapporterat att ge tungt huvud eller andra kvarhängande besvär dagen efter när Sedix tas för att underlätta insomningen.

Hur är det möjligt att ta Sedix på kvällen vid insomningsbesvär, samtidigt som Sedix kan tas på dagtid utan att verka tröttande?

Sedix är även använt vid tillfälliga insomningsbesvär eftersom det använts vid oro. Om oro och irritabilitet minskar på kvällstid, kan det bli lättare att somna, men det gör dig inte tröttare/slöare.

Hur verkar Sedix?

Sedix är använt vid milda symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Det ger dig möjlighet att hantera dagen bättre. Minskad oro kan också göra det lättare att somna. Verkningsmekanismen för Sedix är inte klarlagd.

Får Sedix en bättre effekt om jag använder det längre?

Sedix kan man använda vid tillfälliga besvär såsom vid insomningsbesvär och tas då 30 minuter före sänggående. Det är hittills inte dokumenterat att användning under längre tid kan ge en bättre effekt, men rekommenderad dos vid mild oro är 1-2 tabletter morgon och kväll.

Hur fort upplever jag effekt/ hur lång tid tar det innan jag ska uppleva effekt?

Man kan förvänta sig en verkan av Sedix från 30 minuter efter intag. Hur många tabletter man behöver för att få symtomlindring är individuellt. 1-2 tabletter morgon och kväll är rekommenderat, men i samråd med läkare kan dosen ökas till max 8 tabletter per dag.

Ger Sedix några biverkningar vid användning?

Alla godkända läkemedel har biverkningar, men allvarlighetsgraden och hur ofta de förekommer varierar mellan olika läkemedel. Sedix har inga kända biverkningar. Eftersom det inte finns stora kliniska studier gjorda på Sedix, är biverkningsrapporteringen baserad på inrapportering från läkare, farmaceuter och användare. Kontakta läkare eller apotek om du upptäcker biverkningar som du tror kan vara allvarliga.

Jag har haft en obehaglig upplevelse (biverkning) som jag tror är orsakad av Sedix. Vad gör jag?

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din läkare för att fastslå orsaken till dina besvär.

Jag har hört att man kan bli beroende av sömntabletter. Kan jag bli beroende av Sedix?

Beroende kännetecknas bland annat av att man får biverkningar när behandlingen avslutas. Det är en liten sannolikhet att det kommer uppstå några biverkningar när du slutar ta Sedix. För övrigt är Sedix ingen sömntablett. Sedix är använt vid lindrig oro och insomningsbesvär.  Inga oönskade effekter förväntas i samband med att behandlingen avslutas.

 Är det vid någon speciell tidpunkt jag bör ta Sedix och ska jag ta den tillsammans med mat?

Sedix kan tas när som helst på dygnet,men vi rekommenderar 1–2 tabletter morgon och kväll vid symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Vid insomningsbesvär kan du ta 1-2 tabletter 30 minuter före sänggående. Tabletterna bör sväljas hela med ett stort glas vätska.

Hur många Sedix tabletter kan jag ta varje dag?

Det är rekommenderat att ta 1–2 Sedix tabletter morgon och kväll vid nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. För att underlätta insomning kan du ta 1–2 tabletter 30 minuter före sänggående. Tala med din läkare för att öka dosen upp till max 8 tabletter dagligen. Tabletterna ska sväljas hela med ett stort glas vätska.

Kan jag köra bil när jag tagit Sedix?

Du kan använda Sedix och köra bil. Men att köra bil när du är trött kan skapa farliga trafiksituationer, så om du upplever att Sedix gör dig trött eller påverkar din förmåga att köra bil, ska du inte köra bil. Därför står det i bipacksedeln att Sedix kan påverka förmågan att köra bil. Om detta sker ska du inte köra bil. Se bipacksedeln för mer information.

Kan jag ge Sedix till barn som har svårt att sova?

Sedix kan användas av barn från 12 års ålder. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning till barn under 12 år. Rådgör med läkare om du har ett barn under 12 års ålder som lider av oro och insomningsbesvär.

Kan jag ta Sedix tillsammans med andra läkemedel?

Rådgör med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Sedix. Samtidig användning av andra lugnande mediciner (till exempel benzodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Tala med din läkare om detta.

Kan jag använda Sedix under min graviditet?

Rådfråga din läkare innan du tar Sedix om du är gravid eller ammande, eller om du tror att du är alternativt planerar att bli gravid. Eftersom det inte finns tillräckligt med data för att utesluta eventuella skadeverkningar under graviditet och amning, rekommenderas inte användning av detta läkemedel.

Jag glömde att ta tabletten på morgonen. Ska jag ta dubbel dos nästa gång?

Du behöver inte ta dubbel dos för att ersätta glömd dos. Fortsätt att ta tabletter vid normal tid.

 Kan jag ta Sedix med mat?

Sedix kan tas när som helst, dvs både tillsammans med mat eller mellan måltider. Tabletten tas med ett stort glas vätska.    

Jag har använt Sedix under en period och märker ingen förändring. Kan jag öka dosen?

Om du inte märker förbättring med rekommenderat dos kan dosen i samråd med läkare ökas till 8 tabletter om dagen. Det är inte dokumenterat att användning över långtid ökar sannolikheten för önskad effekt, eller ger en bättre effekt. Man kan vänta sig en verkan av Sedix från 30 minuter efter intag.  Om symtom inte förbättras eller förvärras inom 2 veckor bör du rådfråga läkare eller sjukvårdpersonal.

Jag är liten och lätt (48kg), är det rekommenderat att justera dosen efter kroppsvikt?

Doseringen av Sedix är inte knuten till kroppsvikt. Rekommenderad dos är 1-2 tabletter morgon och kväll vid nervös anspänning såsom oro och irritabilitet eller 1-2 tabletter på kvällen vid insomningsbesvär. I samråd mer läkare kan dosen ökas till max. 8 tabletter per dag.

Jag somnar snabbt, men vaknar efter några få timmar, kommer jag sova längre med Sedix?

Sedix är använt vid lindriga symtom på anspänning såsom oro och irritabilitet. Om du inte kan sover dåligt p.g.a. oro eller irritabilitet kan det vara värt att prova. Sedix används vid tillfälliga insomningsbesvär.

Jag använder andra sömnmediciner, kan jag ta Sedix också?

Rådgör med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Sedix. Samtidig användning av andra lugnande mediciner (till exempel benzodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Tag därför kontakt med läkare eller apotek innan eventuellt användning av andra läkemedel tillsammans med Sedix.

Är Sedix godkänt av myndigheterna?

Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket och kategoriserat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket ställer samma strikta krav på kvalitet som för alla andra läkemedel. Läkemedelsverket värderar kvalitet, säkerhet och effekter av läkemedel innan det blir registrerat eller godkänt för marknadsföring i Sverige. Sedix säljs receptfritt i Sverige.

Kan jag vara säker på att det är tryggt att använda Sedix?

Sedix är registrerat av Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Det ställs samma krav på produktionskvalitet och standardisering som för alla läkemedel. Det verksamma ämnet i Sedix har varit på den europeiska marknaden i över 15 år. Det har inte registrerats några kända biverkningar vid användning av Sedix., men som alla läkemedel kan även Sedix ge biverkningar. Läs bipacksedeln för mer information. 

Hur länge har Sedix varit på marknaden?

Sedix introducerades i Sverige i november 2016 och är sedan tidigare lanserats i Norge. I en del europeiska länder säljs Sedix under andra varumärken, bland annat som Sedistress 200 och Anxemial.  

Hur ska jag förvara Sedix?

Det finns inga speciella anvisningar om hur Sedix ska förvaras, men läkemedlet ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Referenser:

1.Läkemedelsverket (https://www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/receptfri-handel-utanfor-apotek/receptfria-lakemedel-som-far-saljas/vaxtbaserade-lakemedel-traditionella-vaxtbaserade-lakemedel-naturlakemedel-och-vissa-utvartes-medel)

2.FASS (https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20130531000010#list-of-contents)

Publicerad januari 31, 2018
Senast uppdaterad december 15, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal