SÖMN OCH ORO

Receptfritt läkemedel vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär

Stress, ångest och oro på dagtid är de vanligaste psykologiska kopplingarna till sömnbesvär och en vanlig problematik inom primärvården. Cirka en tredjedel av befolkningen besväras periodvis av sömnsvårigheter.1–3 I första hand ska icke-farmakologisk behandling tillämpas,4 trots detta får majoriteten en farmakologisk behandling förskriven i primärvården.5 Studier visar på att stress, oro och ångest under dagen kan reduceras genom sömn.6 Vid mild oro och insomningsbesvär kan ett receptfritt läkemedel vara tillräckligt, såsom Sedix.7

SE-AL-article

Läs mer om Sedix här

Psykisk hälsa dagtid och sömn påverkar varandra

En undersökning visar att av de som upplevt sömnproblem de senaste sex månaderna lider hela 55% av insomningsbesvär, 40% av dessa upplever problem med att inte falla i sömn på grund av tankar och ältande.8 Studier visar på att REM-sömnen är central för bearbetning av känslor och utan en god natts sömn är risken högre att hamna i psykisk obalans.5 Vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär kan det receptfria läkemedlet Sedix övervägas.Långtidsanvändning är möjligt i samråd med läkare, dosen kan även höjas enligt ordination från läkare.7


DET HÄR ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon och kväll. Läkemedlet har inga kända biverkningar. Sedix köps receptfritt på alla apotek.

Sedix bild
  • Vid oro
  • Vid nervositet
  • Vid tillfälliga insomningsbesvär
Beställ Sedix här

Dosering

Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabletter morgon och kväll.
Dosen kan ökas enligt läkarens anvisningar (dock högst 8 tabletter om dagen).

Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.
Svälj tabletterna med ett stort glas vatten.7

Majoriteten av rapporterade besvär är mild eller måttliga

angslan-graf-swe-AL-002-002

Under 2021 upplevde sammanlagt 43% av befolkningen mellan 16-84 år oro, ängslan och ångest. 7% av dessa upplevde svåra problem medan resterande var milda till måttliga.9 Vid milda till måttliga besvär kan receptfria läkemedel såsom Sedix vara ett alternativ.7

Receptfria läkemedel – alternativ vid milda till måttliga besvär

I Sverige har förskrivningen av beroendeframkallande sömnmedel och lugnande minskat mellan åren 2015–2019.10 Läkare väljer dock fortsatt vanligtvis en farmakologisk behandling till patienter med sömnproblem, vilka i förstahand söker sig till primärvården.4 Vid mild oro, insomningsbesvär eller sömnrubbningar finns det även receptfria alternativ för oro och sömnpatienten. När oro ligger till grund för insomningsproblematiken kan passionsblomma, såsom Sedix provas. Sömnrubbningar kan behandlas med Lunixen.11

Läs mer om Sedix här.

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Lunixen® 500 mg tabletter, (Valeriana officinalis L.). Sömnmedel och lugnande medel. ATC-nr. N05CM09. OTC, VBL, EF. Indikation: Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Dosering: Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid lindrig oro 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar 1 tablett ½-1 timme före sänggående, vid behov 1 tablett tidigare under kvällen. Maximalt 4 tabletter per dygn. Inte för akut behandling eftersom effekten ökar gradvis. För optimal effekt rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämne. Interaktioner: Kombination med syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas inte. Graviditet och amning: Användning rekommenderas inte. Effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Kan försämra förmågan, patienter som är påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Biverkningar: Gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, magkramper) frekvensen är inte känd. Förpackning: 28 tabletter. Lokalt ombud: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. För ytterligare information samt priser, se www.fass.se. Baserar sig på produktresumé: 2019-08-02.

WEB-SE-202302-47-1