Rätt produkt till rätt symtom

Sedan tidigare finns Sedix, som används vid tillfälliga insomningsbesvär. Nu lanseras nyheten Lunixen – för behandling av sömnrubbningar. Vi ska nu titta närmare på till vilka kunder dessa två receptfria läkemedel ska rekommenderas.

För att en behandling ska vara effektiv är det viktigt att rätt symtom behandlas med rätt produkt. Denna två och en halv minut långa film beskriver vilka kunder som ska rekommenderas Sedix och vilka som bör rekommenderas Lunixen.  

 

Publicerat: 4. juni 2019. Ändrad senast: 7. juni 2019

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande eller vid samtidig användning av andra lugnande läkemedel. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning.

Lunixen®
Övriga sömnmedel och lugnande medel ATC-nr: NO5C M09 . TABLETTER, Filmdragerad 500 mg: Receptfritt. Varje tablett innehåller 500 mg torrt extrakt från vänderot (Valeriana offi cinalis L.), hjälpämnen. Indikationer: Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.Varningar och försiktighet: I brist på tillräckliga data rekommenderas inte Lunixen till barn under 12 år. Lunixen kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter som känner
sig påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Graviditet, amning och fertilitet: I brist på tillräckliga data rekommenderas Lunixen inte under graviditet eller amning. Inverkan på fertilitet har te studerats. Egenskaper: Vänderot i rekommenderad dosering har visats förbättrad sömnlatens och sömnkvalitet. Förpackningsinformation: 28 st. avlånga tabletter (blister). Fri prissättning. VBL. EF. Övriga förskrivare: tandläkare. Översyn av produktresumé: 2018-12-12. För mer information se www.fass.se