Migrän

Migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av återkommande och intensiva huvudvärksattacker. Det finns olika typer av migrän, inklusive migrän med aura, migrän utan aura, spänningshuvudvärk och kronisk migrän. I denna artikel kommer vi att diskutera symtomen på migrän, skillnaderna mellan olika typer av migrän, samt olika behandlingsalternativ och tips för att hantera migrän. 

 

Vad beror migrän på?

Migrän anses vara multifaktoriell och kan bero på en kombination av genetiska, miljömässiga och neurokemiska faktorer. Här är några av de vanligaste orsakerna till migrän: 

Genetik: Studier har visat att migrän har en ärftlig komponent, vilket innebär att det kan finnas en ökad risk att utveckla migrän om det finns en familjehistoria av sjukdomen. Omkring 70% av de som är drabbade av migrän har någon nära släkting med migrän.  

Neurokemiska förändringar: Förändringar i hjärnans kemiska signalämnen kan spela en roll i migränutlösning. Migrän kan också bero på en medfödd defekt vid hantering av normal sensorisk signaltrafik i hjärnan, där migränpatienter har en överkänslighet.  

Hormonella förändringar: Hormonella förändringar hos kvinnor, särskilt under menstruationscykeln, kan utlösa migränattacker. Många kvinnor upplever en försämring av migränsymtom före eller under menstruationen. 

Miljömässiga faktorer: Vissa miljömässiga faktorer kan utlösa migrän hos känsliga individer. Det kan inkludera starka dofter, ljusstimuli, varmt väder, hög höjd, stress, sömnstörningar och vissa livsmedel. 

Olika typer av migrän

Det finns flera olika typer av migrän, varav de vanligaste inkluderar: 

Migrän utan aura: Detta är den vanligaste typen av migrän och innebär huvudvärksattacker som varar mellan 4 och 72 timmar. Huvudvärken är oftast ensidig och pulserande, och åtföljs av symtom som illamående, kräkningar och känslighet för ljud och ljus. Personer med migrän utan aura upplever inte förvarningssignaler (aura) innan huvudvärksattacken. 

Migrän med aura: Migrän med aura innebär att personen upplever specifika neurologiska symtom, kända som aura, innan huvudvärken börjar. Aurasymtom kan inkludera visuella störningar som blixtar, flimrande ljus, suddig syn eller blindfläckar. Andra aurasymtom kan vara sensoriska störningar som domningar eller stickningar i ansiktet eller extremiteterna, tal- eller språkstörningar och koncentrationssvårigheter. Aura kan inträffa upp till en timme innan huvudvärken startar och varar vanligtvis upp till en timme. 

Kronisk migrän: Kronisk migrän definieras som migrän som inträffar på 15 eller fler dagar i månaden under en period på minst tre månader. Detta innebär att en person har migränhuvudvärk mer än hälften av månaden. Kronisk migrän kan vara mer utmanande att behandla och kan ha en betydande inverkan på patientens livskvalitet. Behandling av kronisk migrän kan kräva en kombination av läkemedel, livsstilsförändringar och förebyggande åtgärder. 

Det är viktigt att notera att migrän kan variera från person till person, och vissa personer kan uppleva olika kombinationer av symtom och typer av migrän. Det är också möjligt att migrän kan övergå från en typ till en annan över tid. Det är alltid bäst att rådfråga en medicinsk professionell för en korrekt diagnos och behandling av migrän.1

Vanliga symtom vid migrän1 

 • Pulserande ensidig huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Påtaglig ljus- och ljudkänslighet

Skillnad mellan migrän och spänningshuvudvärk: 

Migrän och spänningshuvudvärk är två olika tillstånd som kan ge huvudvärk, men de skiljer sig åt när det gäller symtom och intensitet. Migränkännetecken inkluderar pulserande smärta, oftast på ena sidan av huvudet, medan spänningshuvudvärk vanligtvis upplevs som en tryckande smärta runt hela huvudet som ett band. Spänningshuvudvärk ger ofta mer en tryckande smärta och är lindrig till måttlig i intensitet. Migrän åtföljs ofta av illamående, kräkningar och känslighet för ljud och ljus, medan spänningshuvudvärk inte vanligtvis ger dessa symtom.1-2

Migräns olika stadier

Prodromalfas

Prodromalfasen vid migrän är en tidig varningssignal som kan inträffa innan själva migränanfallet, ungefär 70% av alla migränpatienter upplever prodromalfasen. Den här fasen uppstår vanligtvis några timmar till några dagar innan huvudvärken börjar och kan vara en användbar indikation på att en migränattack är på väg. Under prodromalfasen kan personen uppleva olika symtom och förändringar i kroppen och humöret. Dessa symtom kan vara subtila och variera från person till person. Här är några vanliga prodromalsymtom vid migrän:1 

Förändringar i humöret: Personer kan uppleva plötsliga humörförändringar, såsom irritabilitet, depression, eufori eller ångest. 

Yrsel eller balansproblem: Vissa personer kan känna sig ostadiga eller uppleva yrsel under prodromalfasen. 

Ökad aptit eller matbegär: En del människor kan uppleva en plötslig ökning av aptiten eller ha starka begär efter vissa typer av mat, särskilt sötsaker eller kolhydrater. 

Trötthet eller ökad sömnighet: Känsla av utmattning, trötthet eller ökad sömnighet kan förekomma under prodromalfasen. 

Koncentrationssvårigheter: Svårigheter att koncentrera sig eller minnesproblem kan uppstå. 

Nackstelhet: Vissa personer kan uppleva stelhet eller spänningar i nacken under prodromalfasen. 

Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa tidiga varningssignaler eftersom de kan hjälpa till att förbereda dig för en kommande migränattack och vidta lämpliga åtgärder, såsom att ta medicin i rätt tid eller skapa en lugn miljö för att minimera symtomen. 

Det är värt att nämna att prodromalfasen inte är diagnostisk på egen hand, och en läkare bör konsulteras för en korrekt diagnos och behandling av migrän.

Aurafas 

Aurafasen vid migrän är en neurologisk fas som kan förekomma innan migränhuvudvärken startar. Inte alla personer med migrän upplever aura, men för dem som gör det kan det vara en tydlig indikator på att ett migränanfall är på gång. Aura är oftast kortvarig och varar vanligtvis i 20 minuter till en timme, men i vissa fall kan det vara längre. Auran består av olika neurologiska symtom som påverkar synen, känseln, tal eller andra kognitiva funktioner. Här är några vanliga symtom som kan uppstå under aurafasen1: 

 • Visuella störningar: Det vanligaste aurasymtomet är visuella förändringar. Det kan inkludera att se blinkande ljus, blixtar, flimrande ljus, suddig syn, blinda fläckar eller förvrängda synintryck. 
 • Sensoriska förändringar: Vissa personer kan uppleva sensoriska symtom som domningar eller stickningar i ansiktet, armarna eller benen. Det kan också inkludera en känsla av "myrkrypningar" längs huden. 
 • Tal- och språkstörningar: Aura kan påverka tal och språk. Det kan resultera i svårigheter att hitta ord, förvrängd tal eller till och med tillfällig förlust av språkförmåga. 
 • Kognitiva svårigheter: Vissa personer kan uppleva kognitiva störningar under aurafasen, såsom problem med koncentration, minnesproblem eller förvirring. 
 • Det är viktigt att notera att aura kan vara skrämmande eller förvirrande när den inträffar, men den är vanligtvis ofarlig och försvinner på egen hand. Vissa personer kan dock uppleva en huvudvärk direkt efter aurafasen eller några timmar senare. 
 • Om du upplever aurafasen för första gången eller om symtomen plötsligt förändras eller förvärras, är det viktigt att söka medicinsk bedömning för att utesluta andra potentiellt allvarliga tillstånd.
 • Det är också viktigt att konsultera en läkare om du upplever migrän med aura, eftersom det kan påverka behandlingsmetoder och förebyggande strategier för att hantera migränattackerna.

Huvudvärksfas 

Huvudvärksfasen vid migrän är den mest påtagliga och kännbara delen av migränanfallet. Det är den fas då personen upplever intensiv huvudvärk, som är karakteristisk för migrän. Huvudvärken i migränfasen kan vara mycket smärtsam och påverka personens förmåga att fungera normalt. Här är några kännetecken för huvudvärksfasen vid migrän1: 

Smärta: Huvudvärken vid migrän är ofta ensidig och pulserande. Smärtan kan vara måttlig till svår och förvärras vid fysisk aktivitet. Vissa personer kan även uppleva smärta på båda sidor av huvudet. Huvudvärken kan vara så intensiv att den begränsar personens förmåga att utföra dagliga aktiviteter. 

Varaktighet: Migränhuvudvärken varar vanligtvis mellan 4 och 72 timmar, men det kan variera från person till person. Obehandlade migränanfall tenderar att vara längre än de som behandlas i ett tidigt skede. 

Symtom: Utöver huvudvärken kan migränfasen åtföljas av olika symtom som kan variera mellan individer. Vanliga symtom inkluderar illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet (överkänslighet för ljus och ljud), yrsel, muskelstelhet och irritabilitet. 

Påverkan på vardagen: Migränhuvudvärken kan ha en betydande inverkan på personens förmåga att fungera normalt i vardagen. Det kan leda till arbetsbortfall, svårigheter att utföra rutinuppgifter och nedsatt livskvalitet under anfallet. 

För att lindra migränhuvudvärken kan olika behandlingsalternativ användas, såsom smärtstillande medel, triptaner (specifika läkemedel för migrän), antiemetika (mot illamående och kräkningar) och andra läkemedel som föreskrivs av en läkare. Att vila i en lugn och mörk miljö kan också vara fördelaktigt under huvudvärksfasen. 

Det är viktigt att komma ihåg att migrän varierar mellan individer, och att behandlingen kan behöva anpassas baserat på personliga behov och respons på olika behandlingsalternativ. Rådgör alltid med en läkare för en korrekt diagnos och behandling av migrän. 

 

Resolutions- och återhämtningsfas 

Resolutions- och återhämtningsfasen vid migrän är den sista fasen av ett migränanfall. Efter att ha upplevt huvudvärken och andra migränsymtom, går personen in i denna fas där kroppen gradvis återhämtar sig och återgår till sitt normala tillstånd. Här är några kännetecken för resolutions- och återhämtningsfasen vid migrän1: 

Minskat obehag: Efter huvudvärksfasen börjar obehaget gradvis minska. Intensiteten och frekvensen av huvudvärken minskar successivt, och andra associerade symtom som illamående, ljus- och ljudkänslighet kan också avta. 

Trötthet och utmattning: Efter att ha upplevt ett migränanfall kan personen känna sig trött, utmattad eller i behov av vila. Migränattacker kan vara ansträngande för kroppen och påverka energinivåerna. 

Återgång till normal aktivitet: Efterhand som symtomen minskar och tröttheten avtar, kan personen gradvis återgå till sina vanliga dagliga aktiviteter. Det kan ta lite tid att återhämta sig helt och återfå normal energi och funktionalitet. 

Känslighet och sårbarhet: Under resolutions- och återhämtningsfasen kan personen vara känsligare för vissa faktorer som kan utlösa eller förvärra migrän. Det är viktigt att vara medveten om dessa triggerfaktorer och försöka undvika dem för att minska risken för ytterligare migränattacker. 

Eftervård och förebyggande: Efter ett migränanfall kan det vara lämpligt att fokusera på eftervård och förebyggande åtgärder för att minska risken för framtida anfall. Det kan inkludera att identifiera och undvika triggerfaktorer, genomföra livsstilsförändringar som kan minska migränfrekvensen, och följa eventuella föreskrivna behandlingsplaner eller medicinering. 

Det är viktigt att komma ihåg att resolutions- och återhämtningsfasen kan vara olika för varje individ och varje migränanfall. Tidsramen för återhämtning kan variera och kan också påverkas av olika faktorer som migränens svårighetsgrad, individens egen återhämtningsförmåga och användningen av lämpliga behandlingar. Om du har frekventa eller svåra migränattacker är det viktigt att rådfråga en läkare för en korrekt diagnos och för att diskutera lämpliga behandlingsalternativ och förebyggande strategier. 

Behandlingsalternativ vid migrän

Det finns flera behandlingsalternativ för att lindra migränsymtom. Akut behandling innebär att ta smärtstillande medel såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller triptaner vid de första tecknen på en attack. För patienter med frekventa eller svåra migränattacker kan förebyggande behandling vara ett alternativ. Förebyggande läkemedel inkluderar betablockerare, antiepileptika, antidepressiva läkemedel och botulinumtoxininjektioner. Numera finns även CGRP-hämmare för de allra svåraste fallen, vid kronisk migrän där man har minst 15 huvudvärksdagar per månad varav minst 8 dagar är med migrän.1 Det finns även ett receptfritt läkemedel innehållande mattram för förebyggande av migrän man kan prova.  

Vad utlöser migrän? Triggers för migrän: 

Det finns ett flertal utlösande faktorer, Att identifiera och undvika triggers kan bidra till att minska frekvensen och svårighetsgraden av migränattacker. Här är några vanliga triggers som kan utlösa migrän1,3: 

Hormonella förändringar: Kvinnor får oftast mer migrän innan och runt sin menstruation på grund av hormonella förändringar i kroppen. Även P-piller kan trigga migrän och likaså för hög läkemedelsanvändning av smärtstillande läkemedel, konsultera din läkare kring vilka läkemedel du tar och hur mycket 

Mat och dryck: Vissa livsmedel och drycker kan vara potentiella triggers för migrän, inklusive choklad, koffein, alkohol, processat kött, ost och vissa konserveringsmedel. 

Stress och känslomässiga faktorer: Starka känslomässiga reaktioner och långvarig stress kan utlösa migränattacker. Att lära sig hantera stress genom avslappningstekniker kan vara fördelaktigt. 

Sömnstörningar: Både brist på sömn och för mycket sömn kan vara triggers för migrän. Att följa en regelbunden sömnrutin och se till att få tillräckligt med vila kan vara förebyggande åtgärder. 

Miljöfaktorer: Starka dofter, starkt ljus, hög ljudnivå och förändringar 

Vädret: Starkt solljus och värme kan trigga igång migrän. Även svängningar i tryck och temperatur.  

 

Vad kan man göra vid migrän?  

Vid ett migränanfall kan det vara utmanande att hantera smärtan och symtomen. Här är några åtgärder som kan hjälpa dig att lindra besvären under ett migränanfall1-4: 

Sök en lugn miljö: Försök att bege dig till en tyst och mörk plats där du kan koppla av och undvika överstimulering från ljud och ljus. Migrän kan göra att du blir extra känslig för sinnesintryck, så att skapa en lugn miljö kan hjälpa till att minska symtomen. 

Applicera kyla eller värme: För vissa personer kan applicering av kyla eller värme på det drabbade området hjälpa till att lindra smärtan. Du kan prova att applicera en kall kompress eller en varm handduk på huvudet eller nacken och se vilket som ger bäst lindring. 

Ta smärtstillande medel: Receptfria smärtstillande medel såsom ibuprofen, naproxen eller paracetamol kan bidra till att minska huvudvärken under ett migränanfall. Följ anvisningarna på förpackningen eller rådgör med en läkare för korrekt dosering. 

Prova triptaner: Triptaner är en typ av läkemedel som är specifikt utformade för att behandla migrän. De fungerar genom att minska blodkärlens vidgning och blockera smärtsignaler i hjärnan. Triptaner finns både receptfritt och receptbelagt och bör tas enligt läkarens anvisningar. 

Avslappningstekniker: Avslappningstekniker som djupandning, progressiv muskelavslappning och meditation kan hjälpa till att minska stress och spänningar, vilket kan bidra till att lindra migränsymtom. Utforska olika tekniker och hitta det som fungerar bäst för dig. 

Konsultera en läkare: Om du upplever frekventa eller svåra migränattacker, är det viktigt att konsultera en läkare för en korrekt diagnos och behandlingsplan. Läkaren kan hjälpa dig att utvärdera dina symtom, identifiera potentiella triggers och föreslå lämplig behandling för att minska frekvensen och intensiteten av migränattacker. 

Kom ihåg att dessa åtgärder kan vara effektiva för vissa personer, men det är viktigt att hitta en individuell behandlingsplan som fungerar för dig. Samråd med en läkare är alltid rekommenderat för att få en professionell bedömning och råd om hur man bäst hanterar just ditt migränanfall. 

Icke farmakologisk behandling vid migrän 

Förutom läkemedelsbehandling finns det även andra alternativa behandlingsformer vid migrän, såsom3 

 • Akupunktur  
 • Avslappning  
 • Transkutan nervstimulering  
 • Massage  
 • Sjukgymnastik  
 • Samtalsterapi
 • KBT 
 • Yoga 

Vad kan man göra mot migrän? Tips för att undvika migrän 

 • Identifiera och undvik utlösande faktorer: För en dagbok över attacker och identifiera möjliga utlösande faktorer, såsom viss mat, stress eller hormonella förändringar. 
 • Undvik starkt ljus och höga ljudnivåer.  
 • Prova avslappningstekniker: Använda avslappningstekniker som djupandning, meditation eller yoga kan bidra till att minska stress och lindra migrän. 
 • Hälsosam livsstil: Att bibehålla en regelbunden sömn- och ätvanor, regelbunden motion och undvika överdriven användning av koffein och alkohol kan hjälpa till att minska frekvensen av migränattacker.1-3 

Migrän är en komplex sjukdom med olika typer och symtom. Att förstå skillnaderna mellan migrän med aura, migrän utan aura, spänningshuvudvärk och kronisk migrän kan hjälpa till att få rätt behandling och lindra symtomen. Genom att använda olika behandlingsalternativ och följa förebyggande åtgärder kan personer som lever med migrän hantera sin sjukdom och förbättra sin livskvalitet. 

Referenser:

 1. Internetmedicin (24-06) https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/ 
 2. Internetmedicin (24-06) https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/huvudvark-spanningshuvudvark-hst/ 
 3. Huvudvärksförbundet (24-06) https://huvudvarksforbundet.se/migran/ 
 4. Läkemedelsboken (24-06) https://lakemedelsboken.se/kapitel/neurologi/huvudvark.html 

 

WEB-GL-202406-1