Arkiv

Kategorier

Meta

Hedexin™ läkemedel vid slemhosta

Hedexin läkemedel vid slemhosta

Hedexin är ett receptfritt, växtbaserat läkemedel som används vid slemhosta. Den aktiva ingrediensen i Hedexin är extrakt av murgröna. Hedixin är en sirap med söt smak som tas två gånger per dag. En flaska räcker till 8 dagars användning. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning.

  • Löser upp segt slem
  • Underlättar upphostning
  • Receptfritt läkemedel

Läkemedel: Läs bipacksedeln

Här kan du köpa Hedexin

Hedexin kan beställas direkt från apotek genom att klicka på valfri apotekslogga

Detaljer

Fakta om slemhosta

Slemhosta är en produktiv hosta där slem bildas i luftvägarna. Symtomen är hosta med tjockt slem och ett rosslande ljud vid hostning, in- och utandning.  Ofta upplevs det svårt att hosta upp slemmet som irriterar. Slemhosta, eller produktiv hosta, är ofta ett resultat av en infektion i övre luftvägarna som orsakats av ett förkylningsvirus. Infektionen retar slemhinnorna i luftvägarna vilket gör att tjockt, segt slem bildas.

Dosering

Använd Hedexin två gånger per dag. Vuxna och ungdomar från 12 år: 6 ml sirap. Barn 6 – 11 år: 4 ml sirap. Barn 2 – 5 år: 2 ml sirap. Ihållande eller återkommande hosta hos barn i åldrarna 2-4 år kräver medicinsk utredning före behandling. Använd ej för barn under 2 år eller om du är allergisk mot något innehållsämne.

Använd den medföljande mätskeden med graderingar på 2 och 4 ml. Skaka flaskan innan användning.Om du använder Hedexin men inte upplever någon förbättring av symtomen inom en vecka eller känner dig sämre bör läkare eller apotekspersonal kontaktas och rådfrågas. Om du har magproblem, såsom halsbränna, sveda i maggropen, magsmärta, illamående eller magsår, bör du kontakta läkare innan du tar Hedexin.

Godkänt av Läkemedelsverket

Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och effekt av läkemedel innan de blir godkända eller registrerade för marknadsföring i Sverige. Hedexin är godkänt av Läkemedelsverket som ett receptfritt, väletablerat växtbaserat läkemedel.

Innehåll

1 ml sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av murgröna (Hedera helix L., folium). Extraktionsmedel: etanol 30 % (m/m). Övriga innehållsämnen: flytande sorbitol (icke-kristalliserande) (E 420), kaliumsorbat, xantangummi, vattenfri citronsyra och vatten. Innehållet räcker till 8 dagars bruk. Öppnad flaska är hållbar i 3 månader.  För mer information: besök produktsidan för Hedexin.

Bipacksedel

Bipacksedel: information till användaren

 Flaska 100 milliliter (Receptfri) 

Hedexin

1 ml sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av murgröna (Hedera helix L.) folium, motsvarande 33-66 mg torkat blad från murgröna. Sirap.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

– Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

– Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hedexin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hedexin
3. Hur du använder Hedexin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hedexin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hedexin är och vad det används för

Hedexin är ett växtbaserat läkemedel använt för att underlätta upphostning vid hosta med segt slem.

Produkten innehåller ett torrt extrakt av blad från murgröna (Hedera helix L.). Hedexin är avsett för vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Hedexin

Använd inte Hedexin

– om du är allergisk mot murgröna, andra araliaväxter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

– till barn under 2 års ålder på grund av risk för försämring av symtom från luftvägarna.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Hedexin.

Vid andnöd, feber eller variga upphostningar ska läkare kontaktas omedelbart.

Om du har magproblem, såsom halsbränna, sveda i maggropen, magsmärta, illamående eller magsår, bör du kontakta läkare innan du tar Hedexin.

Vid första tecken på en allvarlig allergisk reaktion, ska du omedelbart sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare (se avsnitt 4).

Barn och ungdomar

Barn i åldrarna 2-4 år som lider av långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling.

Andra läkemedel och Hedexin

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Det finns inga rapporter om att Hedexin påverkar eller påverkas av andra läkemedel. Samtidig användning av Hedexin och andra läkemedel har inte studerats.

Hedexin med mat, dryck och alkohol

Inga effekter av samtidigt intag av mat, dryck eller alkohol har rapporterats.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Hedexin under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier av effekten på förmågan att köra bil och att använda maskiner har genomförts.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hedexin innehåller Sorbitol (icke-kristalliserande) (E 420), kaliumsorbat, xantangummi, vattenfri citronsyra och vatten.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om din läkare har sagt att du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter eller om du har fått diagnosen ärftlig fruktosintolerans (HFI), en sällsynt genetisk avvikelse som medför att man inte kan bryta ner fruktos, tala med din läkare innan du (eller ditt barn) tar detta läkemedel.

Barn kan uppleva obehag från mage-tarm och en milt laxerande effekt.

3. Hur du använder Hedexin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar från 12 år: 6 ml sirap två gånger dagligen.

Barn 6 – 11 år: 4 ml sirap två gånger dagligen.

Barn 2 – 5 år: 2 ml sirap två gånger dagligen.

Användning till barn

Barn i åldrarna 2-4 år som har långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling.

Hedexin ska inte ges till barn under 2 år (se avsnitt “Använd inte Hedexin”).

Användning för barn och ungdomar

Barn i åldrarna 2-4 år som har långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling.

Hedexin ska inte ges till barn under 2 år (se avsnitt ”Använd inte Hedexin”).

Om du använt för stor mängd av Hedexin 

Överdosering kan framkalla illamående, kräkning, diarré och oro.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Hedexin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Hedexin:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

– Illamående, kräkning, diarré

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

– Allergiska reaktioner (nässelfeber, hudutslag, anafylaktisk reaktion, andnöd)

Vid första tecken på en allvarlig allergisk reaktion, ska du omedelbart sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare.

5. Hur Hedexin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnandet.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

– Den aktiva substansen är ett torrt extrakt av murgröna. 1 ml sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av murgröna (Hedera helix L.) folium, motsvarande 33-66 mg torkat blad från murgröna. Extraktionsmedel: etanol 36 % V/V (30 % m/m).

– Övriga innehållsämnen är flytande sorbitol (icke-kristalliserande) (E 420), kaliumsorbat, xantangummi, vattenfri citronsyra och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hedexin sirap är en brun, opalskimrande vätska med söt smak som kan ha lite bottensats.

Förpackningen innehåller en brun glasflaska med 100 ml Hedexin sirap, samt en mätsked (med gradering på 2 ml och 4 ml).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Phytopharm Klęka S.A. Klęka 1, 63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą, Polen

Tel.: + 48 61 28 68 700

Fax: + 48 61 28 68 709

Lokal företrädare:

Sana Pharma Medical AS, Enebakkveien 117 A, 0680 Oslo, Norge

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-06-02

Publicerad september 10, 2020
Senast uppdaterad mars 19, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal