SEDIX® – vid oro och insomningsbesvär

Sedix är ett läkemedel för patienter som behöver hjälp med att somna och att komma till ro. Det är inte rapporterat om toleransutveckling eller seponeringsbiverkningar vid behandling med Sedix.
  • Vid oro
  • Insomningsbesvär
  • Inget beroende rapporterat
  • För personer över 12 år

Beroendeframkallande preparat är inte alltid rätt behandling

Var tredje person tampas periodvis med sömnbesvär, och omkring 10 % har diagnosen insomni. Trots att kognitiv beteendeterapi har visat sig ge bäst långvarig effekt, är receptbelagda sömnmedel den vanligaste behandlingen. Sådana sömnmedel kan vara ett alternativ vid kortvariga problem men de kan vara beroendeframkallande vid långvarig användning. Det råder enighet om att det skrivs ut för mycket beroendeframkallande preparat mot oro och sömnproblem i Sverige.

Inget beroende rapporterat

Det är hittills inte rapporterat att patienter som använder Sedix utvecklar tolerans för läkemedlet. Inga oönskade effekter förväntas i samband med att behandlingen med Sedix avslutas.

Verkningsmekanism

Verkningsmekanismen för Passiflora incarnata är inte klarlagd.

Indikation: Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. För vuxna och ungdom över 12 år.

Dosering

1–2 tabletter tas morgon och kväll vid lindriga symtom på nervös anspänning. Dosen kan höjas enligt ordination från läkare (högst 8 tabletter per dygn).

1–2 tabletter tas en halvtimme före läggdags för att underlätta insomning. Högst 8 tabletter om dagen. Svälj tabletterna med ett stort glas vatten.

Ingredienser

Aktiv ingrediens:

Torkat extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L. herba).

Sammansättning:

1 tablett innehåller 200 mg torkat extrakt av Passiflora incarnata L. herba. Extraktionsmedlet är etanol (60 % v/v).

Hjälpämnen:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydrogenerad bomullsolja, vattenfri kolloidal kiseloxid, trikalciumfosfat.

Dragering:

Röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), polyvinylalkohol, makrogol, talk. Det hjälpämne som används i extraktet är maltodextrin.

Säker användning av Sedix

Kontraindikationer:

Vid överkänslighet mot det verksamma ämnet eller några av hjälpämnena.

Interaktioner:

Det finns inga tillgängliga uppgifter om interaktioner. Samtidig användning av syntetiska sedativa bör utvärderas av läkare.

Biverkningar:

Inga kända.

Varningar och försiktighet

Eftersom det inte finns tillräckliga uppgifter om användning hos barn under 12 år eller hos gravida och ammande, rekommenderas inte användning av Sedix för dessa grupper.

Om symptomen förvärras eller inte förbättrats inom 2 veckor, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal rådfrågas.

Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning.

Kan påverka din förmåga att köra bil eller utföra annat farligt arbete.

Registrerat hos Läkemedelsverket

Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Det ställs samma stränga krav på farmaceutisk kvalitet för läkemedel i denna kategori som för andra läkemedel. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Information om preparatet

Bipacksedel | Produktresumé | Sedix produktsida för användare

Publicerat: 10. oktober 2016. Ändrad senast: 16. maj 2019