Nyhetsbrev Nr 5 (2018 nr 2)

I detta nummer av nyhetsbrevet Sömn & Oro har vi tagit fram tre artiklar med fokus på sömn. En om effekt av Passiflora incarnata, en om patienters upplevelser av gruppterapi och slutligen en studie som tittat på sambandet mellan inlärningssvårigheter och sömn.

Effekt av en medicinalväxt (Passiflora incarnata L) på sömn.

Original titel: Effect of a medicinal plant (Passiflora incarnata L) on sleep

Författarnas motiv bakom att genomföra denna studien var att söka efter alternativa behandlingar till syntetiska substanser vid behandling av oro och sömnbesvär, då dessa ofta anses skapa olika oönskade effekter. Man tittade då efter alternativ med ursprung från växtriket. Syftet med detta arbete var att genom elektrofysiologiska metoder analysera effekten av administrering av ett extrakt av Passiflora incarnata L. på sömn. Studien genomfördes under kontrollerade former på sex råttor av manligt kön.

Aktivitet blev mätt med elektroencefalografi som mäter aktiviteten i hjärnans celler, elektrookulografi som mäter ögonrörelser och elektromyografi som mäter muskulär respons efter stimuli från centrala nervsystemet.

Polygrafiska registreringar gjordes kontinuerligt under 9 timmar före och efter extraktadministreringen (500 mg/kg). Resultatet visade att extrakt från Passiflora incarnata gav en signifikant ökning av den totala sömntiden. Denna ökning berodde på en ökning av tiden som djuren använde vid ”slow wave sleep”. Samtidigt observerades en signifikant minskning i vakenhet. I kontrast till detta fanns en tendens till minskad rapid eye movement sömn, då både dess frekvens och medelvärde var reducerad.  

Författarna drar slutsatsen att extrakt från Passiflora incarnata verkar ha egenskaper som påverkar förmågan att somna. Extrakt från passionsblomman kan således användas till personer som besväras av insomningsproblem.

 

 F. Guerrero et.al, Sleep Science, 2017 Jul-Sep; 10(3): 96–100 Artikel

 

Patienters erfarenhet av motivation, förändring och utmaningar i gruppbehandling av insomni i primärvården – en fokusgruppsstudie.

Original titel: Patients’ experiences of motivation, change, and challenges in group treatment for insomnia in primary care: a focus group study

Majoriteten av de patienter som söker hjälp för insomni gör det i primärvården. Även om kognitiv beteendeterapi (KBT) är en rekommenderad behandling är tillgången för patienter begränsad. Därför genomfördes en randomiserad kontrollerad studie inom svensk primärvård för att utreda om ett sjuksköterskelett KBT-baserat gruppbehandlingsprogram för insomni kunde vara effektiv i behandling av patienter som söker hjälp inom primärvården p.g.a insomni. Denna studie syftade till att utvärdera patienternas upplevelse i samband med sjuksköterskelett gruppbehandlingsprogram.

Studien avslöjade att fyra ämnen var extra viktiga för patienterna i relation till motivation, förändring och utmaningar. Exempel som kunde påverka motivation till beteendeförändring var att man träffades i pålitlig och bekväm miljö, att vara del av en grupp med personer som har liknande besvär, att få kunskap om sömn och insomni, att föra sömndagbok och att genomföra sömnrestriktionstekniker. Dessutom poängterade patienterna vikten av att anpassa behandlingen efter olika behov och förmågor vilket understryker vikten av patientcentrerad vård.

Författarna anser att resultaten ska tas hänsyn till i framtida versioner av behandlingsprogram.

Sandlund et. al. BMC Family Practice, 2018:19:111.  Artikel 

 

 

Sambandet mellan sömnprofil och beteende hos individer med specifika inlärningssvårigheter

Orginaltitel: Correlation between sleep profile and behavior in individuals with specific learning disorder

Sömn anses spelar en betydande roll i människans förmåga att lära och minnas.

Syftet med denna studie var att korrelera sömn och beteende till specifika inlärningssvårigheter.

Frågeformulär, sömndagbok och sömnstörningsskala för barn användes vid analys av sömn, medan checklista över barns beteende användes vid analys av beteendet. Studien genomfördes på barn mellan 8–13 år med diagnos på specifika inlärningssvårigheter och jämfördes med en kontrollgrupp.

Resultatet av studien visade att individer med särskild inlärningsstörning uppvisar höga nivåer av sömnstörningar, huvudsakligen vakenhet -sömnövergång, och visar även höga uppmärksamhetsproblem. Ju större sömnstörningar, desto sämre är beteendemässiga aspekter hos dessa individer.

Franklin et. al, CoDAS vol.30 no.3 São Paulo  2018  Epub July 02, 2018 Artikel 

 

Sömn och insomningsproblem diskuteras ofta i media riktad till allmänheten. Här är ett exempel på vad som skrivs.

 

Sömngåtan – en bokrecension

Borås tidning recenserar boken Sömngåtan av M. Walter professor i Neurovetenskap och beskriver den som skrämmande. Ska man läsa en bok om hälsa anser recensenten att det är denna man ska välja. 

Läs artikeln 

 

Uppsägning nyhetsbrev post@sanapharma.se 

 

Publicerat: 13. juli 2018.