Nyhetsbrev Nr 4, 2018

Här kommer vårt senaste nummer av nyhetsbrevet Sömn & Oro. Även i detta nummer har vi tagit fram tre artiklar där forskarna tittat på olika vinklar av problem och lösningar. Vi avslutar med två artiklar riktat till allmänheten.

Effekter av en fast växtbaserad läkemedelskombination (Ze 185) i en experimentell akut stressituation hos friska män – En explorativ randomiserad placebo-kontrollerad dubbelblind studie.

Meier S et al. Phytomedicine. 2018 Jan 15;39:85-92.

Mot bakgrund av de negativa effekterna stress har på hälsa, ökar intresset för stressreglerande strategier. Författarna av denna studie var intresserade av att studera en förutbestämd fast kombination av extrakt från valeriana, passionsblomma, citronmeliss och pestskråp (Ze 185).

72 friska män randomiserades till 3 grupper (Ze 185, placebo eller ingen behandling) under 4 dagar inför ett standardiserat psykosocialt stresstest (Trier Social Stress Test). Primärt utfall beräknades på salivutsöndring av kortisol samt självrapporterad oro i relation till stress, utvärderat dag fyra. 

Resultatet visade att stresstesten gav stort utslag på kortisolutsöndring samt självrapporterad oro.

Grupperna skiljde sig inte signifikant i kortisolutsöndring i saliv, men deltagarna som fick Ze 185 visade en signifikant dämpning av självrapporterad oro i jämförelse med placebo och ingen behandling.

Författarna konkluderade med att Ze 185 signifikant kan dämpa subjektiv emotionell stress under en akut stressituation, utan att påverka biologisk stressrespons.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29433687

 

 

Effekt av sömnhygiensutbildning och avslappningsövningar på insomni bland postmenopausala kvinnor: En randomiserad kliniskstudie.

Duman M el al. Int J Nurs Pract. 2018 Mar 23:e published online

I denna studie avsåg författarna att avgöra huruvida postmenopausala kvinnor med insomnisymtom förbättrades av utbildning i progressiva avslappningsövningar och sömnhygien i jämförelse med rutinhälsovård.

De 161 kvinnorna randomiserades till två grupper och studien pågick i 8 veckor.

Resultaten avslöjade en signifikant förbättring av insomnisymtom i gruppen som fick sjuksköterskeledd utbildning i sömnhygien och progressiva avslappningsövningar. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijn.12650

 

Graviditetsresultat hos psykiatriska patienter behandlade med Passiflora incarnata.

Ozturk Z et al. Complement Ther Med. 2018 Feb;36:30-32

I denna retrospektiva journalstudie presenteras fem stycken patientfall där psykiatriska patienter tagit Passiflora incarnata under delar av sin graviditet. Författarna anser att artikeln är av värde då det saknas studier på gravida som intagit Passiflora incarnata. I Turkiet där artikeln är genomförd är Passiflora  incarnata  kontraindicerat i samband med graviditet. I brist på tillräckliga data rekommenderar inte EMA användning av Passiflora incarnata i samband med graviditet eller amning.

En del komplikationer noterades i journalerna, dock inga fosterskador eller utvecklingsavvikelser. Författarna rekommenderar att större studier genomförs för att klargöra om Passiflora incarnata utgör någon riskfaktor för oönskade effekter i samband med graviditet. Vidare rekommenderar författarna att patienter som utsatts för Passiflora incarnata under sin graviditet ska monoriteras väl, tills mer data finns tillgängligt.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29458926

Publicerat för allmänheten

 

Sommartid. I samband med sommartidsomställningen publicerade Expressen en artikel om att anställda ska tillåtas 20 minuters eftermiddagslur. https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/experten-om-sommartiden-lat-anstallda-sova-middag/

Skolstress. Göteborgsposten publicerade en artikel om oro och stress hos skolungdomar, bland annat behöver betygssystemet ses över för att det ska bli en förbättring. http://www.gp.se/nyheter/debatt/barns-livsvillkor-m%C3%A5ste-%C3%A4ndras-om-de-ska-m%C3%A5-bra-1.5373699

Publicerat: 5. april 2018.