Nyhetsbrev Nr 3 2017

Här kommer vårt nya nummer av nyhetsbrevet Sömn & Oro. I detta nummer har vi tagit fram tre artiklar där forskarna tittat på olika vinklar av problem och lösningar. Vi avslutar med två artiklar riktat till allmänheten.

Bruk av vattenpipa hos tonåringar i norra Sverige: negativt samband mellan att röka vattenpipa och mentalhälsa.

Det finns en brist på studier som tittar på samband mellan att röka vattenpipa och mental hälsa hos ungdomar. Därför genomfördes en studie på 1006 ungdomar. Studien var baserad på frågeformulär och över 95% svarade. Frågeformuläret innehöll mätning kring: stress, mental energi, sömn samt risk och hälsobeteende såsom användning av vattenpipa, cigaretter, e-cigaretter, snus, alkohol, narkotika, spelande och träning.

Resultatet visade att 37% av ungdomarna någon gång hade provat att röka vattenpipa. Användning av vattenpipa var signifikant associerad med lägre mental energi, högre stressnivå och användning av cigaretter, e-cigaretter, snus, alkohol och narkotika. Användning av vattenpipa var inte signifikant associerad med spel, träning eller sömnkvalitet.

Författarna konkluderar med att det finns ett negativt samband mellan användning av vattenpipa och mentalhälsa hos ungdomar. Prospektiva studier bör genomföras.

J.Ramji et. al, Waterpipe use in adolescents in Northern Sweden: Association with mental well-being and risk and health behaviours.  Scand J Public Health.  2017 Dec https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29226800

 

Yoga i fängelsemiljö: Yoga ger en signifikant förbättring av känslomässigt välmående. 

Yogas effekt på att minska depressiva symtom, ångest, stress, ilska såväl som ökad förmåga till självkontroll har visats. Dessa effekter är högst relevanta inom kriminalvården där intagna ofta har dålig mental hälsa och låg impulskontroll.

En kontrollerad randomiserad studie med totalt 152 deltagare från 9 kriminalvårdsinstitutioner genomfördes. Ungefär hälften av deltagarna delades slumpvis upp i två gruppen; en grupp som erbjöds yoga under 10 veckor (en klass per vecka)och en kontrollgrupp. Före och efter studien genomfördes ett frågeformulär med frågor som mätte stress, aggression, känslonivå, sömnkvalitet, psykologiskt välmående och kompletterades med ett databaserat test som mätte uppmärksamhet och impulsivitet.

Vid studiens slut kunde man se att 13 av 16 mätpunkter förbättrades hos deltagarna i yogagruppen. Jämfört med kontrollgruppen visade yogagruppen en signifikant förbättring av känslomässigt välmående och en lägre nivå av antisocialt beteende. Även en förbättring av uppmärksamhetsnivå och impulskontroll noterades i det databaserade testet.

Författarna av studien drog slutsatsen att yoga kan spela en viktig roll i rehabilitering av interner i fängelse.

Nóra Kerekes et al, Yoga in Correctional Settings: A Randomized Controlled Study. Front. Psychiatry Front. Psychiatry, 16 October 2017  Läs artikeln 

 

Förbättrad stresstålighet och livskvalitet hos vuxna med nervös anspänning efter behandling med torkat extrakt av passionsblomma.

I en icke interventionsstudie undersöktes effekt av torkat extrakt av passionsblomma på stresstålighet och livskvalitet hos vuxna patienter som lider av nervös anspänning. Även beroendepotential och symtomriktning mättes. Patienterna behandlades under 12 veckor och fyllde i standardiserade frågeformulär för att utvärdera motståndskraft (RS-13) och livskvalitet (EQ-5D inklusive EQ-VAS), samt beroende potential (BDEPQ).

Resultatet visade en signifikant förbättring av både stresstålighet och livskvalitet. Även medelvärdet för risken att utveckla beroendesymtom i samband med att behandlingen avslutades reducerades signifikant. Dessutom sågs en signifikant förbättring av alla medföljande symtom såsom inre oro, störd sömn, utmattning, rädsla, koncentrationsbrist, svettning, illamående, skakningar och hjärtklappning. Toleransen bedömdes som god eller mycket god hos majoriteten av patienterna.

Slutsatsen av studien är att torkat extrakt av passionsblomma ger en förbättrad stresstålighet, en ökad livskvalitet och har en god toleransprofil hos patienter som lider av nervös anspänning.

Judith Gibbert et al, Improvement of Stress Resistance and Quality of Life of Adults with Nervous Restlessness after Treatment with a Passion Flower Dry Extract , Complement Med Res 2017 https://, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28407638

 

Publicerat för allmänheten

Massage är bra men inte alltid. Nätdagstidningen GP publicerade en artikel kring när massage kan ha positiva effekter på tex oro och när massage ska undvikas. http://www.gp.se/livsstil/h%C3%A4lsa/massage-oftast-positivt-men-inte-alltid-1.4834424

Matteångest. Svenska dagbladet skriver en artikel om hur svåra mattetal kan skapa oro och yrsel. https://www.svd.se/om/matteangest-uywl

 

Publicerat: 20. december 2017. Ändrad senast: 21. december 2017