Nyhetsbrev Nr 2 2017

Duktiga forskare studerar ämnen från olika perspektiv. I detta nummer av nyhetsbrevet Sömn & Oro har vi tagit fram tre artiklar där forskarna tittat på olika aspekter inom området. Vi avslutar med tre artiklar riktat till allmänheten.

Allvarlighetsgraden i sömnlöshet och dess relation till demografi, smärta, ångest och depression hos äldre vuxna med och utan smärta: Tvärsnittspopulation baserat på PainS65 + kohort. 

 

Bakgrund: Sömnlöshet är en vanlig orsak till oro hos äldre som har eller inte problem med smärta. Denna studie syftar till att undersöka sömnlöshet och dess korrelationer i ett stort urval av vuxna i samhället ≥65 år.

Metod: En tvärsnittsenkätundersökning via brev utfördes av 6205 äldre individer (53,8% kvinnor, medelålder = 76,2 år, SD = 7,5). Deltagarna genomförde också Insomnia Severity Index (ISI) samt frågeformulär som bedömde smärtintensitet, smärtspridning, ångest, depression och grundläggande demografisk information. Testresultatet delades in i tre grupper baserat på förekomst av smärta och dess varaktighet: kronisk smärta (KS; n = 2790), subakut smärta (SS; n = 510) och ingen smärta (IS; n = 2905).

Resultat: En andel av var och en av grupperna hade ett ISI-värde på 15 eller högre (dvs klinisk sömnlöshet): KS = 24,6%; SS = 21,3%; och IS = 13,0%. De genomsnittliga poängerna av ISI skilde sig signifikant mellan KS-, SS- och IS-grupper (p <0,001). Stratifierade regressionsanalyser visade att smärtintensitet, smärtspridning, ångest och depression var oberoende relaterade till sömnlöshet i KS-gruppen. Ångest och depression var oberoende relaterat till sömnlöshet i SS-gruppen, men endast ångest var signifikant associerad med sömnlöshet i IS-gruppen. Ålder och kön var inte associerade med sömnlöshet.

Slutsatser: Denna studie bekräftar att sömnlöshet inte är associerad med kronologisk åldrande i sig hos äldre. Trots att de möjliga sambanden mellan sömnlöshet och smärta är komplexa, till följd av smärtintensitet, smärtspridning, ångest och depression, framhöll våra resultat att ångest var starkare associerad med sömnlöshet i alla grupper än depression och smärtegenskaperna. Behandlingsplaner bör ta hänsyn till dessa relationer vid smärta och en omfattande bedömning som innefattar både smärta och psykologiska egenskaper är avgörande när äldre söker primärhälsovård för sömnlöshetsproblem.

Dragioti E et al, Insomnia severity and its relationship with demographics, pin features, anxiety, and depression in older adults with and without pain: cross-sectional population-based results from the PainS65+ cohort. Annals of General Psychiatry. 2017  Läs artikel 

 

Familjerisk för insomni är associerad med avvikande kortisolrespons vid stress.

Bakgrund: Avvikelser i stressystemet har varit implicerat i samband med sömnlöshet. Likväl har studier som undersökt fysiologisk stressreglering vid sömnlöshet emellertid inte konsekvent upptäckt skillnader i hypotalamus-hypofys-binjure (HPB) -axel respons på stress. En förklaring kan vara att ett underskott i stressystemet är associerat specifikt med en biologisk sårbarhet mot sömnlöshet snarare än det fenotypiska uttrycket för sömnlöshet. För att undersöka stressrespons som en orsak till sårbarhet för sömnlöshet, undersökte denna studie svar på Trier Social Stress Test i ett urval av friska sovande personer med varierande familjerisk för sömnlöshet.

Metod: Trettiofem friska individer med eller utan familjerisk för sömnlöshet rekryterades för att genomföra ett standardiserat laboratorietest med stressorer. Deltagare med en eller båda biologiska föräldrarna med sömnlöshet kategoriserades som positiva för familjerisk, medan de utan biologiska föräldrar med sömnlöshet kategoriserades som negativa för familjerisk. Deltagarna fullbordade Trier Social Stress Test i laboratoriet, och psykologiska och fysiologiska (autonoma och HPB-axel) resultat jämfördes.

Resultat: Trots självrapporterad ökning av oro, uppvisade de personer som var positiva för familjerisk en lägre kortisolrespons (räknat på arean under kurvan) i förhållande till de som inte hade familjerisk för sömnlöshet. Individer med lägre kortisol rapporterade också ökad känslighet för personliga stressfaktorer, inklusive ökad sömnstörning, förhöjd kognitiv påverkan och ett undvikande beteende.

Slutsatser: Resultat från denna studie ger initiala bevis på att en avvikande stressreglering kan vara en biologisk predisponeringsfaktor som ger en familjerisk för sömnlöshet. Detta underskott kan också förutsäga negativa konsekvenser över tid, inklusive sömnlöshet och därtill hörande psykiatrisk co-morbiditet.

Drake CL et al, Familial risk for insomnia is associated with abnormal cortisol response to stress. Sleep Aug 2017.  Läs artikel

 

Låg fritidsaktivitet, men inte skiftarbete, bidrar till utvecklingen av sömnbesvär hos svensk vårdpersonal 

Problemställning: Regelbunden fysisk aktivitet (FA) kan förhindra klagomål kopplat till sömn och förbättra sömn bland personer med sömnstörningar, medan nattskiftsarbete är kopplat till en högre risk för sömnproblem. I denna studie undersöks FA: s prospektiva inverkan och nattligt skiftarbete på utveckling av subjektiva sömnklagomål.

Metod:Data är baserad på frisk vårdpersonal 1406 st (M = 45.67 år, 88% kvinnor). Fysisk aktivitet och sömnbesvär bedömdes via självrapporter två gånger över en tvåårsperiod. För att ta itu med frågan om omvänd orsak inkluderades endast deltagare utan initiala sömnproblem i den prospektiva analysen.

Resultat: Måttlig till kraftig FA (MKFA) var förknippad med en lägre risk att utveckla insomningssvårigheter vid 2 års uppföljning. Både lätt PA och MVPA var förknippade med en lägre risk att utveckla känsla av utmattning när man vaknar. Prospektiv associeringen mellan PA och dessa två sömnbesvär kvarstod efter kontroll av orsaksfaktorer. Ingen signifikant potentiell association hittades mellan PA och uppvaknade nattetid. Skiftarbete var inte relaterat till något sömnklagomål.

 Slutsats: Resultaten tyder på att regelbunden FA bidrar till att förebygga nya sömnbesvär, oberoende av om deltagarna ägnar sig åt nattskiftsarbete. Att främja FA kan vara en lovande strategi för att förhindra sömnproblem, både hos skiftarbetare och icke-skiftarbetare. Greber M et al, Low leisure-time physical activity, but not shift-work, contributes to the development of sleep complaints in Swedish health care workers. Mental Health and Physical Activity. Oct 2017.  Läs artikel

 

Publicerat för allmänheten

När sömnbrist kan bli farligt. Nättidningen Nyheter24 publicerade en intervjuartikel kring denna fråga – https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/893674-somnexperten-da-blir-det-farligt-med-somnbrist

Vilken mat man ska äta för att sova gott på natten? Hemmets veckotidning skriver en artikel om detta ämne   http://www.hemmets.se/har-ar-maten-som-far-dig-att-sova-gott-om-natten/

 Många andra medier rapporterar om 2017 års nobelpris i medicin eller fysiologi  https://www.expressen.se/nyheter/nu-presenteras-vinnaren-av-nobelpriset-i-medicin-/

 

Publicerat: 16. oktober 2017. Ändrad senast: 14. november 2017