Nyhetsbrev Nr 1 2017

Duktiga forskare studerar ämnen från olika perspektiv. I detta nummer av nyhetsbrevet Sömn & Oro har vi tagit fram tre artiklar där forskarna tittat på olika aspekter inom området. Vi avslutar med två artiklar riktat till allmänheten.

Vad påverkar uppfattningen om sömnen?

I en ny studie från University of Warwick i Storbritannien blev de faktorer som påverkar en persons subjektiva uppfattning om ens egen sömnkvalitet undersökt.

100 personer fick i uppgift att värdera två fiktiva subjektiva beskrivningar av nattsömn jämfört med varandra, och ange vilket scenario som bäst beskrev en god nattsömn eller en dålig nattsömn. Detta genomfördes 48 gånger av varje person. Utifrån dessa data hämtade forskarna ut upplysningar om vilka faktorer som värderades högst vid bedömning av sömnkvalitet.

Det tre viktigaste faktorerna var total sömntid, utvilad vid uppvaknande och humör dagen efter. Om personerna vanligtvis sov gott eller dåligt påverkade inte resultaten. Forskarna konkluderade med att en personlig värdering av sin egen sömnkvalitet påverkas inte bara av hur själva sömnen är, men också vad som sker efter man har sovit. Därför är det möjligt att interventioner som påverkar humör och aktiviteter på dagtid också kan påverka ens uppfattning om sömnkvalitet.

Ramlee et al., What sways people’s judgement of sleep quality? A quantitative choice-making study with good and poor sleepers. Sleep 2017 May.   Artikeln  

Vakenhet före läggdags påverkar ungdomars sömnkvalitet

Dålig nattsömn bland unga är ett ökande problem. Forskare vid University of Melbourne, Australia, har undersökt effekten av icke-medikament intervention på sömnkvalitet och problematik med oro hos skolungdomar.

123 ungdomar (genomsnittsålder var 14,5 år) med sömn och ångestproblematik randomiserades till kognitiv beteendeterapi och mindfulness-baserad sömnintervention, eller till en kontrollgrupp som fick studieteknik-intervention. I tillägg blev betydelsen av kunskap om sömnhygien undersökt. Deltagarnas aktivitetsnivå under dagen och svårigheter med sömn och oro blev bedömd efter interventionen.

Hos ungdomarna i sömninterventions-gruppen blev tiden det tog att somna kortare, i tillägg till att symtom knutna till både sömn och ångest blev moderat bättre. Förbättringen i sömnkvalitet och ångestsymtom var medierat av förändring i vakenhetsgrad (arousal) före läggdags. Ökad förståelse om sömnhygien var inte associerat med symtomförbättring. Författarna konkluderade med att vakenhet och aktivitetsnivå före läggdags är ett aktuellt behandlingsmål för sömnproblem hos unga.

Blake et al., The SENSE Study: Treatment mechanisms of a cognitive behavioral and mindfulness-based group sleep improvement intervention for at-risk adolescents. Sleep 2017 April.  Artikeln

Sammanhang mellan sömnlöshet och risk för stroke och hjärtsjukdom

Sammanhangen mellan insomni och risken för stroke eller hjärtproblem har diskuterats mycket, men har varit oklara. He och kollegor publicerade nyligen en metaanalys i European Journal of Preventive Cardiology där de summerade forskningen som har studerat dessa sammanhang.

Femton prospektiva kohortstudier var inkluderade i analysen som visade att det fanns sammanhang mellan sömnproblem och risken för stroke eller hjärtsjukdom. Svårigheter med insomningen var starkast associerad, medans upprepade uppvaknanden och icke-restituerande sömn också visade starka sammanhang. Särskilt gällde detta kvinnor. De underliggande mekanismerna för dessa sammanhang är fortfarande inte kända.  

He et al., The association between insomnia symptoms and risk of cardio-cerebral vascular events: A meta-analysis of prospective cohort studies. European Journal of Preventive Cardiology 2017 Jan.  Artikeln

Sömn och insomningsproblem diskuteras ofta i media riktad till allmänheten. Här är ett par exempel på vad som skrivs.

 

Snarkar män mer än kvinnor

Detta ämne diskuteras i nätupplagan av Metro. Bland annat resoneras det om ifall män faktiskt snarkar högre än kvinnor. 

Läs artikeln 

Klimatförändringar och sömnproblem

Om detta skrev Helsingborgs dagblad och tidningen refererade till amerikanska forskare som tittat på sambandet mellan sömnupplevelse  kopplat  till temperatur.

Läs artikeln 

Uppsägning nyhetsbrev post@sanapharma.se 

 

Publicerat: 29. juni 2017. Ändrad senast: 14. november 2017