Arkiv

Kategorier

Meta

Sömnsvårigheter vill du AGERA men avstå receptbelagda läkemedel med känd beroendeproblematik?

Sömnsvårigheter – vill du AGERA men avstå receptbelagda läkemedel med känd beroendeproblematik?

Ungefär var tredje svensk uppger sömnsvårigheter. Kännetecken på sömnsvårigheter är otillräcklig eller dålig sömn som gör att man inte känner sig utvilad när man vaknar. Tillståndet leder till trötthet men kan också åtföljas av humörsvängningar och koncentrationssvårigheter. I syfte att skapa en naturlig första åtgärd har vi tagit fram en egenvårdsbroschyr. I denna broschyr finns checklista för bättre sömn, sömndagbok och doseringsguide för Sedix (Passiflora Incarnata).

Som vårdpersonal känner du till riskerna med vissa receptbelagda preparat, däribland finns läkemedel som används vid oro och sömnbesvär. Patienten vill dock ogärna gå tomhänt från sitt läkarbesök då denne kan tro att upplevda problem inte har tagits allvar. Somliga som drabbats av mild oro och tillfälliga sömnbesvär kan ha stor nytta av annat än receptbelagd behandling. För dessa kan kunskapsmaterial i form av ett egenvårdspaket och ett receptfritt läkemedel som köps på apotek, vara tillräckligt.

Sömnsvårigheter ofta ett sekundärtillstånd

I samband med sömnsvårigheter är en djupgående anamnes nödvändig. I många fall har sömnbesvären uppstått till följd av något som kan åtgärdas och därmed finns möjlighet att undanröja orsaken till det som skapar sömnbesväret.

Vanliga orsaker till sömnbesvär:

 • Sjukdomssymtom (smärta, klåda, andningsbesvär, halsbränna, m.m.)
 • Yttre störningar (ljus, buller, olämplig temperatur)
 • Rubbningar i dygnsrytmen (resor, skiftarbete)
 • Sociala problem (konflikter, bekymmer)
 • Psykiska besvär (ångest, depression)
 • Stimulerande substanser (kaffe, tobak, alkohol, narkotika)
 • Läkemedelsbiverkningar

Att åtgärda de orsaker som gett upphov till sömnstörningen är ett självklart första steg. Men i de fall när detta inte räcker till eller när identifierbara störande faktorer saknas måste behandlingen inriktas direkt mot sömnbesvären.

Behandling utan läkemedel

Enkla åtgärder som till exempel att hålla en konsekvent dygnsrytm och minska aktiveringen på kvällen kan ge goda resultat vid både kortvariga och långvariga sömnbesvär. Andra metoder går ut på att förstärka kopplingen mellan säng och sömn och begränsa tiden i sängen till att bara omfatta den tid då man faktiskt sover. Vid långvariga besvär är det vanligt att man använder sig av en s.k. sömndagbok för att läkaren skall få en klar bild av hur patienten sover och för att patienten lättare skall kunna hålla dygnsrytmen och följa behandlingsanvisningarna.

Verktyg

En icke-farmakologisk första åtgärd kan vara att med hjälp av en checklista och en sömndagbok identifiera sömnbesväret och utvärdera om icke-farmakologiska åtgärder undanröjer problemet. Sana Pharma Medical har tagit fram flertalet hjälpmedel för att på ett naturligt sätt kunna bryta dåliga sömnmönster. På vår hemsida kan Checklista för bättre sömn och en Sömndagbok laddas ner gratis. Ladda ner här

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsverket skriver i sina behandlingsrekommendationer att ”önskvärda egenskaper hos ett idealt sömnmedel vore att det verkade snabbt, gav normal sömn, verkade under den normala sömnperioden, inte orsakade trötthet påföljande dag och inte gav upphov till tolerans eller läkemedelsberoende”. I detta sammanhang är det intressant att nämna det traditionella växtbaserade läkemedlet Sedix (Passiflora incarnata). Sedix indikation är lindriga symtom på oro och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix tas från 30 minuter före sänggående, har inga kända biverkningar såsom trötthet dagen efter och inga oönskade effekter förväntas när behandlingen avslutas. Sedix bör därmed vara ett intressant förstahandsalternativ att prova när det inte är tillräckligt att åtgärda orsaken som skapat sömnstörningen. 

Egenvårdspaket

I syfte att skapa en naturlig första åtgärd har vi tagit fram en egenvårdsbroschyr. I denna broschyr finns checklista för bättre sömn, sömndagbok och doseringsguide för Sedix. Broschyren kan beställas via post@sanapharma.se

Om Sedix

 • Receptfritt
 • Inga kända biverkningar
 • Inget beroende rapporterat
 • Från 12 år
 • Vid mild oro
 • Vid tillfälliga insomningsbesvär
 • Innehåller Passiflora incarnata

Övrig läkemedelsbehandling

Om patienten inte uppnår önskad lindring efter 2 veckors behandling med Sedix bör patienten kontakta sjukvården. Läkemedelsverket skriver att ”valet av läkemedel bör anpassas efter patientens individuella förutsättningar och baseras på läkemedlets egenskaper, patientens situation och sömnstörningens karaktär”. Om det växtbaserade läkemedlet Sedix inte haft tillräcklig effekt trots dosjustering finns andra alternativ. Fler av dessa alternativ bör dock förskrivas med försiktighet.

Bensodiazepiner förlänger sömntiden och förbättrar den upplevda sömnkvaliteten. De verkar även ångestdämpande och muskelavslappnande. Bensodiazepiner kan ge upphov till tolerans och läkemedelsberoende, framförallt vid långvarig medicinering.

Bensodiazepinliknande medel medför lägre risk för missbruk och läkemedelsberoende än bensodiazepinerna och föredras därför vid behandling av sömnsvårigheter. Läkemedlen saknar dokumenterad ångestdämpande eller muskelavslappnande effekt.

Effekten av antihistaminer som sömnmedel har endast utretts i begränsad omfattning i kliniska studier. Läkemedlen ger ofta upphov till dåsighet nästföljande dag.

Tricykliska antidepressiva läkemedel används vid behandling av patienter med depression och verkar då samtidigt mot sömnbesvären.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) kan vid behandling av depressioner på sikt även ha god effekt på sömnen.

Antipsykotiska läkemedel (neuroleptika) kan ge besvärliga biverkningar och bör därför inte användas för behandling av sömnbesvär, såvida inte det finns en underliggande psykos som skall behandlas.

Melatonin rekommenderas inte mot sömnstörningar då kunskaperna om dess effekt är begränsad. Säkerheten vid långtidsbehandling är okänd och eventuella effekter på foster är ej heller fastställda.

Rekommendationer

Vid insomningsbesvär rekommenderar Läkemedelsverket ett Bensodiazepinliknande sömnmedel med kort halveringstid. Vid sömnsvårigheter med förkortad sömn, avbruten sömn eller för tidigt uppvaknande rekommenderas läkemedel som i största möjliga mån täcker den nödvändiga sömnperioden.


Referenser:

1.Läkemedelsverket (https://www.lakemedelsverket.se/upload/allmanhet/behandlingsrekommendationer/somnsvarigheter.pdf)

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Publicerad augusti 8, 2018
Senast uppdaterad december 16, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal