Arkiv

Kategorier

Meta

Behandling av mild oro och sömnrubbningar

Sömnrubbningar, dålig sömn, dålig sömnkvalitet, receptfri sömnmedicin

Behandling av mild oro och sömnrubbningar

Vid behandling av sömnstörningar är både läkare och patienter angelägna om att initiera läkemedelsbehandling som inte är avtrubbande eller skapar beroende. Lunixen 500 mg (vänderot) kan därför vara ett utmärkt första behandlingssteg för dem som lider av milda till moderata sömnproblem. Inget beroende har rapporterats i samband med användning av läkemedlet Lunixen som visat förbättrad sömnlatens och sömnkvalitet.1

Insomni är det vanligaste sömnproblemet

De flesta som söker hjälp för sina sömnbesvär gör det för att man upplever otillräcklig sömntid och/eller dålig sömnkvalitet, med minskat välbefinnande och nedsatt funktionsförmåga som följd.2

Diagnos av insomni enligt ICD-10

  • Patienten upplever problem med att inte falla i sömn, eller att bibehålla sömn, eller sömn som inte ger välbehövlig vila.
  • Sömnstörningen förekommer minst 3 gånger/vecka i minst 1 månad.
  • Sömnstörningen orsakar tydliga besvär för patienten eller stör hans/hennes dagliga liv.2

Lunixen har visats ge bättre sömnlängd och sömnkvalitet

Lunixen 500 mg, är ett receptfritt sedativt läkemedel. Behandling med torkat extrakt av vänderot i rekommenderad dos har visat förbättrad sömnlatens och sömnkvalitet. Vänderot är inte rapporterat som beroendeframkallande eller att det har några interaktioner med andra läkemedel. 

Det här är Lunixen

Ett receptfritt läkemedel använt vid lindrig oro och sömnrubbningar såsom orolig sömn, täta uppvaknanden och för tidigt uppvaknande. 

  • Förbättrar sömnkvalitet
  • Motverkar sömnavbrott
  • Inget beroende rapporterat

Daglig användning rekommenderas för att behandlingen ska kunna bidra till att förändra sömnmönstret och förbättra sömnkvalitet. Det kan ta 2-4 veckor, för att uppnå optimal behandlingseffekt.

Dosering

Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående.
Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen.
Maximal daglig dos: 4 tabletter per dygn.

Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Lunixen rekommenderas inte till gravida eller ammande, produktens effekt på fertilitet har inte studerats. För barn under 12 år enbart i samråd med läkare.

Effekter av vänderot på sömnkvalitet

Flera studier visar att extrakt från vänderot ger bättre sömnkvalitet.3 Nedan finns två studier som visar att vänderot förbättrar sömnen.

Figur. Vänderot vs oxazepam. I en prospektiv, dubbelblind randomiserad studie deltog 75 personer (52 ±12år) med sömnproblem enligt ICD-10, F51, 0. Patienterna blev uppdelade i två grupper som antingen fick 600 mg vänderotextrakt/dag eller 10 mg oxazepam/dag i 28 dagar. Sömnstörningar blev kvantifierat och genomsnittsvärden visas i figuren. Grafen är modifierad från Dorn, M4, av Sana Pharma Medical. *= <0,01 vs dag 0.

Behandlingseffekt av vänderot hos kvinnor med sömnproblem

I en randomiserad trippelblind studie blev 100 kvinnor (50-60år) antingen behandlade med vänderotextrakt eller placebo under 4 veckor.6 Sömnkvalitet blev kvantifierat före och efter behandlingen.
Resultat:
Bättre sömnkvalitet: Patienter som använde vänderotextrakt rapporterade en signifikant bättre sömnkvalitet än patienter i placebogruppen.
Färre sömnproblem: Signifikant fler patienter som blev behandlade med vänderot var utan sömnproblem vid studiens slut.


Referenser: 

1. FASS (https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20180529000041)
2. Läkemedelsboken (https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html)
3. Bent et al. Valerian for Sleep: A systematc Review and Meta-Aanalysis, Am J Med, 2006, 119,1005-1012
4. Dorn M, Wirksamkeit und Vertäglichkeit von Baldrian versus Oxazepam bei nichtorganischen und nichtpsychiatrischen Insomnien: eine randomisierte, doppelblinde, klinische Vergleichsstudie. Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd 2000, 7, 79–844.
5. Görtelmeyer, R. Sleep questionnaire A and B (Sf-A, Sf-B). 1996, In Collegium Internationale Psychiatriae Scalarum (Eds.), International Skalen für Psychiatrie (4. Ed.). Weinheim: Beltz.
6. Taavoni et al. Effect of valerian on sleep quality in postmenopausal women: a randomized placebo-controlled clinical trial. Menopause, 2011, 18, (9), 951-955

Lunixen 500 mg tabletter, (Valeriana officinalis L.). Sömnmedel och lugnande medel. ATC-nr. N05CM09. OTC, VBL, EF. Indikation: Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Dosering: Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid lindrig oro 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar 1 tablett ½-1 timme före sänggående, vid behov 1 tablett tidigare under kvällen. Maximalt 4 tabletter per dygn. Inte för akut behandling eftersom effekten ökar gradvis. För optimal effekt rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämne. Interaktioner: Kombination med syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas inte. Graviditet och amning: Användning rekommenderas inte. Effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Kan försämra förmågan, patienter som är påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Biverkningar: Gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, magkramper) frekvensen är inte känd. Förpackning: 28 tabletter. Lokalt ombud: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. För ytterligare information samt priser, se www.fass.se. Baserar sig på produktresumé: 2019-08-02.

OM PRODUKTEN

Publicerad maj 6, 2019
Senast uppdaterad juni 9, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal