Nytt receptfritt läkemedel vid sömnrubbningar

Vid behandling av sömnstörningar är både läkare och patienter angelägna om att initiera läkemedelsbehandling som inte är avtrubbande eller skapar beroende. Lunixen 500 mg (vänderot) kan därför vara ett utmärkt första behandlingssteg för dem som lider av milda till moderata sömnproblem. Inget beroende har rapporterats i samband med användning av läkemedlet Lunixen som visat förbättrad sömnlatens och sömnkvalitet1.

Insomni är det vanligaste sömnproblemet

De flesta som söker hjälp för sina sömnbesvär gör det för att man upplever otillräcklig sömntid och/eller dålig sömnkvalitet, med minskat välbefinnande och nedsatt funktionsförmåga som följd2.

Diagnos av insomni enligt ICD 102

  • Patienten upplever problem med att inte falla i sömn, eller att bibehålla sömn, eller sömn som inte ger välbehövlig vila.
  • Sömnstörningen förekommer minst 3 gånger/vecka i minst 1 månad.
  • Sömnstörningen orsakar tydliga besvär för patienten eller stör hans/hennes dagliga liv.

Lunixen® har visats ge bättre sömnlängd och sömnkvalitet

Lunixen 500 mg, är ett receptfritt sedativt läkemedel. Behandling med torkat extrakt av vänderot i rekommenderad dos har visat förbättrad sömnlatens och sömnkvalitet. Vänderot är inte rapporterat som beroendeframkallande eller att det har några interaktioner med andra läkemedel. 

Detta är Lunixen®

Ett receptfritt läkemedel använt vid lindrig oro och sömnrubbningar såsom orolig sömn, täta uppvaknanden och för tidigt uppvaknande. 

  • Förbättrar sömnkvalitet
  • Motverkar sömnstörningar
  • Inget beroende rapporterat

Daglig användning rekommenderas för att behandlingen ska kunna bidra till att förändra sömnmönstret och förbättra sömnkvalitet. Det kan ta 2-4 veckor, för att uppnå optimal behandlingseffekt.

Dosering

Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående.
Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen.
Maximal daglig dos: 4 tabletter per dygn.

Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Lunixen rekommenderas inte till gravida eller ammande, produktens effekt på fertilitet har inte studerats. För barn under 12 år enbart i samråd med läkare.

  

Referenser: 

1. Lunixen produktresumé senast uppdaterad 2018-12-12
2. https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html

Lunixen®
Övriga sömnmedel och lugnande medel ATC-nr: NO5C M09 . TABLETTER, Filmdragerad 500 mg: Receptfritt. Varje tablett innehåller 500 mg torrt extrakt från vänderot (Valeriana offi cinalis L.), hjälpämnen. Indikationer: Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Varningar och försiktighet: I brist på tillräckliga data rekommenderas inte Lunixen till barn under 12 år. Lunixen kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter som känner
sig påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Graviditet, amning och fertilitet: I brist på tillräckliga data rekommenderas Lunixen inte under graviditet eller amning. Inverkan på fertilitet har te studerats. Egenskaper: Vänderot i rekommenderad dosering har visats förbättrad sömnlatens och sömnkvalitet. Förpackningsinformation: 28 st. avlånga tabletter (blister). Fri prissättning. VBL. EF. Övriga förskrivare: tandläkare. Översyn av produktresumé: 2018-12-12. För mer information se www.fass.se

Publicerat: 15. maj 2019. Ändrad senast: 16. maj 2019